Pla responsabilitat Covid19

Inici > Mesures reobertura > Pla responsabilitat Covid19

Us presentem el pla de responsabilitat de Covid19

En compliment de l’article 46  de l’ordre SND/399/2020 del BOE del dia 9 de maig de 2020 l’informem de les restricions i mesures que la nostra empresa aplica per a fer front a la pandemia del Covid19:

 • No es pot accedir a les instal·lacions del Cerdanya Ecoresort amb símptomes compatibles amb la Covid-19. En el cas de tenir simptomatologia durant la seva estada caldrà posar-ho immediatament en coneixement de la direcció i comunicar-ho al CatSalut al 061.(Veure normativa específica al final d’aquest document * )
 • Cal mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2m amb altres persones que no siguin de la seva unitat familiar  i en el cas que no es pugui mantenir, serà obligatori l’ús de mascaretes.Serà obligatori l’ús de mascaretes per a tots els clients de sis anys en endavant, en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic de l’establiment, així com els seus espais a l’aire lliure,  sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres (Ordre SND/422/2020, de 19 de maig).
 • El client ha de respectar les marques o senyalitzacions que hi ha al terra en aquells punts d’atenció al client de l’establiment, de manera que respecti la distància mínima de dos metres entre persones.
 • Cal netejar-se les mans amb aigua i sabó amb assiduïtat i almenys sempre abans d’entrar als menjadors i en sortir dels sanitaris públics. Tenim a disposició gel hidroalcohòlic en múltiples punts del Cerdanya Ecoresort així com vaporitzadors que poden omplir-se d’aigua amb ozó per a la seva utilització.
 • Recomanem utilitzar les escales per baixar i sempre que s’hagi d’utilitzar l’ascensor, es farà únicament amb persones de la mateixa unitat familiar
 • Per a poder procedir a desinfectar correctament els allotjaments, caldrà abandonar-los el dia de sortida abans de les 11h i l’entrada no serà abans de les 15h en habitacions d’hotel i de les 17h en apartaments i bungalows. Poden arribar abans o sortir més tard i utilitzar les instal·lacions però no l’allotjament. No hi ha possibilitat d’entrar abans o sortir després d’aquestes hores.
 • Les nostres instal·lacions tindran restriccions d’aforament per tal d’evitar aglomeracions i poder respectar en tot moment la distància de seguretat entre persones. Per això hi ha serveis on cal reservar i en altres hi pot haver limitacions d’aforament temporals. En el nostre web hi trobaran tots els serveis que cal reservar.
 • No està permesa l’entrada de visites externes dins l’allotjament.
 • Recomanem fer l’auto check-in i tant per al check-in presencial com per al check-out només podrà assistir al mostrador de recepció una sola persona i caldrà respectar la distància de seguretat mentre esperin ser ateses.
 • Cal mirar-se la nostra web abans de la seva arribada https://www.cerdanyaecoresort.com/mesures-reobertura/ on hi haurà les mesures concretes actualitzades d’aplicació durant la seva estada. L’excepcionalitat del cas ens comporta haver de revisar constantment els procediments per a assegurar la seva seguretat i la dels nostres equips. En aquest web també tenen accés al document en PDF on poden consultar tot el nostre pla de contingència.
 • Les piscines s’utilitzaran en franges horàries segons si el nombre del seu allotjament sigui parell o imparell. És obligatori l’ús de xancletes i de tovalloles damunt les tumbones. 
 • També tenen restricions d’horari i aformanent  amb reserva necessària en el circuit Spa i el Miniclub el Follet Cerdà
 • Per tal d’assegurar els nivells òptims de desinfecció, de moment no els podem garantir un número d’allotjament concret.

Lamentem els inconvenients que els pugui ocasionar. Aquestes mesures són per la seva seguretat i en aplicació de les recomanacions de la Generalitat i de l’ICTE.  El detall de totes les accions que tenim en compte tant per a treballadores com per a clientes, està recollit en el Pla de contingència que poden descarregar-se des de l’enllaç que els hem proporcionat més amunt.

Per accedir a les nostres instal·lacions és imprescindible l’acceptació d’aquestes mesures. Ens pot enviar aquest document signat digitalment o bé signar-lo en el l’auto-check-in o presencialment a la seva entrada.

El client, amb la seva signatura, accepta expressament totes les normes i condicions recollides en aquest document, com a requisit per a la formalització de la reserva per part de l’establiment i s’obliga al seu íntegre compliment.    

*Normes d’actuació davant casos positius (en investigació o confirmats) de Covid-19 a l’establiment *Redactades de conformitat amb el Check-list elaborat per CEHAT – ITH en base a l’Ordre SND/399/2020, del 9 de mayo del 2020, del Ministeri de Sanitat, a la guia publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i elaborada per l’ ICTE a petició de la Secretaria d’Estat de Turisme “Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARSCoV-2”  i l’elaborat per HOSBEC “Guía HOSBEC para la reapertura post Covid-19 en alojamientos turísticos)

A.- Identificació i intervenció inicial.

Davant el mínim dubte que un client sofreixi símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19, el client ha de comunicar aquesta situació a l’establiment perquè s’apliqui el protocol específic per aquest cas.

A.1. Si un client allotjat comunica símptomes compatibles amb la malaltia: 

Es sol·licitarà el seu aïllament a la unitat d’allotjament fins a rebre instruccions per part dels serveis sanitaris.

Es comunicarà la situació als guies en cas que es tracti d’un viatge organitzat.

Es facilitarà atenció sanitària (telefònica o presencial) a la unitat d’allotjament, en coordinació amb els guies si escau.

S’assegurarà que existeixi una valoració mèdica respecte al possible cas de COVID-19.

Es comunicarà a tots els departaments de l’allotjament turístic, especialment els que puguin requerir accedir a la unitat d’allotjament (neteja, manteniment, i restauració), la situació d’aïllament de la unitat d’allotjament per a què s’apliquin els protocols específics d’actuació.

• Es facilitarà aquells mitjans que el client pugui requerir en relació amb la malaltia: termòmetre corporal, medicació…

• Mentre no hi hagi confirmació negativa, la persona quedarà en aïllament domiciliari i aplicarà les normes establertes pel Ministeri de Sanitat per a aïllaments domiciliaris:

– No sortir de la unitat d’allotjament 

– Extremar normes d’higiene

– Ús de mascaretes quirúrgiques en presència d’altres persones a la unitat d’acampada.

• En cas de confirmació positiva, s’haurà d’estudiar la possibilitat de trasllat del client a un centre hospitalari o domicili particular en les condicions de seguretat que estableixen les autoritats sanitàries per a aquests casos de trasllat. De no ser possible, s’establirà, en col·laboració amb les autoritats sanitàries un protocol d’actuació segons el cas concret.

• En tot cas, recordem que l’establiment no té potestat per a retenir contra la seva voluntat a una persona en l’establiment o a la seva unitat d’acampada. Si el client (confirmat o sospitós de patir COVID-19) ja no està a l’establiment:

– Si és possible, bloquejar la unitat d’allotjament durant almenys una setmana.

– Aplicar, previ ús, protocol específic de neteja d’habitació de persones  contagiada.

B.- Serveis de neteja, manteniment i alimentació.

Es desaconsella que cap empleat accedeixi a les habitacions afectades, sigui per a tasques de neteja o manteniment. En tot cas, haurà d’existir un registre de totes les persones que entren o surten de la unitat d’acampada.

Es facilitaran els mitjans necessaris als clients (o cuidadors) perquè es facin les pròpies tasques de neteja. Quan s’accedeixi als allotjaments amb persones contagiades o sospitoses, es requerirà que aquestes persones facin ús de mascareta.

B.1. Condicionament de la unitat d’allotjament.

A la persona afectada se li han de procurar els mitjans necessaris perquè realitzi l’autoaïllament en les millors condicions de confortabilitat i seguretat:

• En la mesura que sigui possible se li procurarà accés telefònic, internet i TV a la unitat d’allotjament.

• Haurà de disposar de ventilació natural a l’exterior. Es desconnectaran els sistemes de recirculació d’aire dins de la unitat d’allotjament, siguin sistemes centrals o individuals (ventiloconvectors).

• Disposarà de sabó, gel i tovalloletes desinfectants, així com de paperera amb tapa i bosses d’escombraries, i gots de plàstic.

• Es disposarà de lleixiu, paper i material de neteja per al bany i altres superfícies.

• Per a facilitar les tasques de neteja i desinfecció, es recomana retirar tot mobiliari i tèxtils prescindibles de la unitat d’allotjament.

B.2. Procediment de Neteja d’unitats d’allotjament amb persones contagiades o sospitoses d’estar-ho. 

En el supòsit (recomanat) que la neteja es realitzi per part del propi client o persona cuidadora, es facilitaran mitjans i instruccions per a fer-ho. No obstant això, almenys una vegada a la setmana, personal de l’establiment procedirà a la neteja de la unitat d’allotjament seguint el protocol descrit anteriorment per a neteges després de check-out.

L’accés de personal de neteja a unitats d’allotjament de malalts o sospitosos es farà en condicions de màxima seguretat enfront del COVID-19:

Ús de roba protectora d’un sol ús o rentable (bates, guants i màscara higiènica).

• Es mantindrà separació de 2 metres respecte a les persones afectades.

• No s’entrarà a la unitat d’allotjament afectada el carro de neteja.

• S’utilitzaran els protocols adequats de neteja i desinfecció equivalents als aplicats en el *check-out de clients.

• Es rebutjarà o desinfectarà després d’ús tot material usat en la neteja (baietes, pals de fregar, raspalls…), i es renovaran totes les solucions de detergents o desinfectants que hagin pogut ser utilitzades.

• A més, en aquesta tasca es farà ús de les *EPI (guants, màscara higiènica, capell i davantal d’un sol ús), i es disposarà gel hidroalcohòlic per al seu ús en finalitzar la tasca i retirar-se les *EPI. I en cas de tasques que generin esquitxades, usar ulleres o pantalles (protecció ocular) i davantals impermeables.

• Les EPI d’un sol ús s’eliminaran de manera higiènica (bossa de plàstic tancada) en finalitzar la tasca, les *EPI reutilitzables es desinfectaran adequadament.

• El personal que faci aquesta tasca ha de rebre capacitació addicional sobre aquest tema.

• Una vegada el client afectat abandoni l’establiment:

• La unitat d’allotjament, una vegada netejada, quedarà bloquejada per al seu ús per almenys una setmana.

• En cas de no poder complir aquest termini, es recomanem que se sotmeti a una desinfecció professional per empresa autoritzada a tal fi, i que s’inclogui neteja de filtres de l’equip de climatització.

B.3. Gestió de roba de llit i tovalloles. 

El client col·locarà la roba de llit i tovalloles brutes en una bossa plàstica i la tancarà perquè el personal de l’establiment la retiri i substitueixi per roba neta. En cas de ser l’acompanyant o un empleat qui retiri aquesta roba, haurà de fer-ho amb guants, davantal i màscara, i evitant sacsejar aquesta roba. El personal de l’establiment encarregat de recollir la roba, la introduirà en una segona bossa identificada com a material contaminat perquè sigui manipulat pels serveis de bugaderia amb les EPIs adequades (mascareta higiènica i guants). La rentada de la roba es farà en cicle calent de 60 °C.

B.4. Gestió de residus.

El client disposarà les restes d’escombraries en bosses d’escombraries (bossa 1). Per a retirar-les, s’usaran guants amb els quals es tancarà la bossa i es col·locarà en una segona bossa (bossa 2) juntament amb els guants i altres residus generats en la unitat d’allotjament, la qual es deixarà al costat de la porta de sortida en dia i hora acordat amb l’establiment. El personal de l’establiment encarregat de la seva recollida els manipularà amb guants disposant-los en una tercera bossa (bossa 3) i es rebutjarà al contenidor de restes.

B.5. Reparacions a les unitats d’allotjament.

Per a accedir a les unitats d’allotjament que precisin de reparacions amb clients malalts que romanguin en el seu interior, el personal de manteniment s’haurà de protegir amb l’ús correcte d’EPIs (mascareta, bates i guants…), els quals es rebutjaran a la sortida de l’habitació i es rentaran o desinfectaran les mans. Si el malalt és a la unitat d’allotjament, es mantindrà una distància superior a dos metres.

B.6.- Servei d’aliments i begudes.

• A tots els clients que romanguin en els seus allotjaments en condicions d’aïllament per risc de contagi se’ls facilitarà el servei de menjar / begudes tenint en compte:

 • Que el menjar, dipositat en una safata sobre un carret quedi fora de l’allotjament i s’avisi al client perquè l’entri (el carret no ha d’entrar). Quan acabi, l’ha de deixar fora de l’estància.
 • La vaixella bruta i safata es manipularà amb guants, (els quals es rebutjaran després del seu ús) i es rentaran en rentavaixella.

1.C.- Normes per a la persona acompanyant.

En cas que la persona afectada convisqui amb una altra persona en la mateixa unitat d’allotjament (acompanyant), aquesta persona serà declarada “contacte estret” i s’aplicaran les següents normes:

• Si la unitat d’allotjament no disposa de dormitoris i condícies separades, en la mesura que sigui possible s’oferirà una unitat d’allotjament alternativa a aquesta persona cuidadora, el més pròxima possible a la primera.

• En la mesura que sigui possible, l’acompanyant haurà de romandre auto aïllada. Si surt, haurà de fer ús de màscara.

• Se li facilitarà a l’acompanyant, en el seu idioma, les normes per al maneig domiciliari de *COVID-19 del Ministeri Sanitat. En cas de no poder complir aquest termini, recomanem que se sotmeti a una desinfecció professional per empresa autoritzada a tal fi, i que s’inclogui neteja de filtres de l’equip de climatització.