Normativa càmping

Reglement intern

Inici > Normativa càmping

NORMES COMPLEMENTÀRIES AL REGLAMENT INTERN (FECC) 

NORMES COMPLEMENTÀRIES AL REGLAMENT INTERN (FECC) 

Les normes vigents són les exposades a recepció del càmping.

1) Registre d’entrada: El client ha de declarar, amb exactitud, en formalitzar el contracte o a la seva arribada: les persones, l’edat dels nens, la tenda o caravana, i la matrícula del vehicle. El client està obligat a registrar-se amb un DNI o Passaport vàlid i el de tots els seus acompanyants. Haurà de fixar-se la data màxima de sortida del càmping, perdent en aquesta data qualsevol dret sobre la parcel·la ocupada. És obligatori signar el contracte en el qual s’accepten les condicions i el reglament de règim intern. El titular de la fitxa d’inscripció serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i els seus acompanyants.

2) Menors: No s’admeten menors de 18 anys en el Càmping sense la presència d’un pare, mare o tutor. 

3) Animals domèstics: El client ha de declarar a la seva arribada si ve acompanyat d’animals i de quin tipus. L’accés a l’interior del restaurant, supermercat, sanitaris i piscina està prohibit. S’han de tenir sempre amb corretja, han d’anar acompanyats del seu propietari i tenir els papers legals en regla. Els propietaris de mascotes hauran de recollir els excrements de les mateixes. Queda prohibida l’entrada i permanència en el càmping d’animals que, manifestament, suposin un perill o causin molèsties als campistes. La direcció es reserva el dret d’admissió de les mascotes.

4) Emplaçament: L’acampador ha d’ocupar exclusivament la parcel·la o bungalow assignat i no utilitzar les places que l’envolten. 

5) Visites: Tota visita a clients del Càmping haurà de passar per la Recepció, identificar-se, assenyalar la parcel·la o client al que visita i pagar la tarifa corresponent si s’escau, independentment de la durada i el motiu de la visita. L’horari de visites és de 09:00 a 22:00 hores. Per tal de fer front a la COVID19, mentre duri aquesta situació, no es permeten les visites. 

6) Horaris: Els horaris dels serveis poden variar a criteri de la Direcció. La via oficial de comunicació d’horaris és la nostra web www.cerdanyaecoresort.com a l’apartat “durant l’estada”

7) Prestació del servei: Qualsevol servei prestat pel càmping, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent, té caràcter d’absoluta voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació totalment o parcial en qualsevol moment.

8) Pagaments i sortides en bungalow i parcel·la itinerant: Les estades es pagaran el dia de l’entrada. Hauran de quedar lliures a les 11:00h. A la sortida el client haurà de mostrar la factura a recepció i abonar els extres que tingui. L’hora d’entrada de les parcel·les és a partir de les 13h i dels bungalows des de les 17h.

9) Entrades: Per a clients de temporada no es podrà ocupar la parcel·la que se li ha assignat des de recepció fins que hagi signat el contracte i/o fet el pagament de la reserva. 

10) Circulació i estacionament de vehicles: Només es permet l’entrada d’un sol vehicle a la parcel·la. La circulació es limitarà a 10 km/h. Queda prohibit circular dins del recinte entre les 24:00h i les 08:00h.

11) Silenci nocturn: S’ha de respectar després de les 24:00h fins a les 08:00h. Tot aparell que pugui causar molèsties haurà de mantenir moderat el volum, així com el volum de les converses, a fi de respectar el descans dels altres acampadors. 

12) Neteja: El client està obligat a recollir les seves escombraries i dipositar-les en els recipients i contenidors de reciclatge distribuïts a tals efectes. A la seva sortida, les parcel·les han de quedar netes per poder ocupar-se novament. No es permet utilitzar les fonts públiques per a la higiene personal, rentat de vaixelles, vehicles, buidat de WC o altres. 

13) Piscina: Queda prohibit l’accés i ús de la piscina als menors de 12 anys que no vagin acompanyats d’un adult. S’hauran d’acatar les normes exposades a l’entrada. 

14) Responsabilitat: El Càmping La Cerdanya no es fa responsable dels danys que puguin produir-se com a conseqüència de robatoris, desperfectes o danys provocats per acampadors o passants,o mals usos o per certes condicions meteorològiques adverses i catàstrofes naturals.

15) Nevades:  Només és responsabilitat del càmping treure la neu dels vials principals i dels accesos principals. 

16) Tancament: Durant el mes de novembre el càmping tanca oficialment els seus serveis. En el cas que algún client vulgui accedir a les instal·lacions, ens haurà de contactar prèviament. 

17) Ocupació de la parcel·la: Segons la llei de càmping, només el 50% de la parcel·la pot ser ocupada. En el cas que la Direcció ho requereixi, l’acampador haurà d’enretirar els elements sobrants a càrrec seu.

18) Venda de caravana o mòdul: En el cas que el client es vulgui vendre la caravana o mòdul instal·lat a la parcel·la de propietat del Càmping La Cerdanya, ho haurà de comunicar prèviament a recepció per correu electrònic a [email protected]. El Càmping té dret a tempteig i retracte. 

19) Està totalment prohibit subarrendar.

20)  Foc i Barbacoa: D’entrada està permès fer foc en barbacoes però supeditat al pla ALFA de la Generalitat de Catalunya, es podria donar el cas de prohibicions temporals. No es pot fer mai foc directament al terra.

21) Medi ambient: Com a Ecoresort animem als nostres clients a realitzar una tria selectiva dels residus i a emplaçar-los dins els contenidors adequats. Per a residus especials, demaneu informació a recepció. Esperem un consum responsable d’aigua i d’energia i el respecte de les plantes i animals que viuen en el càmping i en els seus voltants. 

Reciclatge: Seguim a l’espera que des del Consell Comarcal de Cerdanya, ens indiqui els nous models de reciclatge que haurem de segur com a Càmping i com a clients del mateix. Tan bon punt tinguem la informació, els hi farem arribar. 

22) Missatgeria: el càmping no es responsabilitza de cap paquet que facin arribar a les instal·lacions així com cartes. Només en casos d’emergència s’intentarà contactar amb el client.

23) Material abandonat: Tot allò que es quedi instal·lat en una parcel·la o allotjament després de l’hora de sortida, sense permís de la recepció/direcció o després d’haver reclamat els seu pagament en dues ocasions, serà considerat abandonat. El personal del càmping ho retirarà i ho utilitzarà lliurement, sense cap responsabilitat en cas de pèrdua o que quedi malmès. 

24) En finalitzar o rescindir el contracte abans de la finalització de la temporada, el campista ens ho haurà de comunicar 2 mesos abans. I haurà de recollir  tota la brossa i deixar la parcel·la en plenes condicions per tornar a ser ocupada. 

25) Tancaments: la nova normativa no ens permet fer cap valla nova, a no ser que hi hagi +50cm de desnivell, per seguretat. El càmping comporta una filosofia de contacte amb la natura i de compartir l’espai que implica una convivència i una germanor perquè les parcel·les no mantinguin cap mena de tancament entre una i l’altra. En el cas que la parcel·la estigui tancada fins a baix, serà responsabilitat del client treure les fulles fora de la parcel·la i depositar-les en bosses. 

26) Permisos: És responsabilitat del client tenir en vigència tots els permisos que exigeix la normativa, com per exemple, la revisió del gas, les instal.lacions elèctriques interiors, estufes, cuina, etc,  per tal que siguin vigents les assegurances. El càmping contracta una assegurança bàsica, que va per mòduls base  contractats amb els següents valors assegurats.

Cada Client és lliure de poder contractar més d’un mòdul bàsic, tan sols ens ho ha de comunicar.

Qui vulgui conèixer amb més detall la cobertura de riscos ( inclós i/o exclós ), li podem facilitar còpia del condicionat si ens la sol.licita a l’administració del càmping.

Cada mòdul base inclou les següents quantitats assegurades :

  1. Caravanes : 4.808.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut:
  2. Mobil-Home : 9.015.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut.
  3. Casetes de Fusta : 6.010.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut.
  4. També tenim inclosa a la pòlissa la Responsabilitat Civil Obligatoria d’explotació per import de 150.000.- euros, amb una franquicia de 150,00.- euros en danys materials per a cada sinistre.
  5. Tenim contractada el trencament de vidres fins a 3.005.- euros.

Cada client (campista), pot contractar pel seu compte l’assegurança pels valors que consideri oportuns. L’únic que ens haurà de facilitar còpia de la mateixa amb certificat de la companyia asseguradora com tal està vigent i al corrent de pagament. I sobretot com tal ha contractat una pòlissa de Responsabilitat Civil per un import mìnim de 150.000.- euros.

27) Obra: Qualsevol modificació o obra a la parcel·la s’ha de comunicar per escrit a la propietat, a fi i efecte perquè pugui ser avaluada i si és el cas, autoritzada.

28) Consum elèctric:  Els demanem desendollar i deixar recollit el cable d’electricitat sota la caravana. I mantenir el candau tancat sempre, tant durant la seva estada com quan marxen. 

29) Dret d’admissió: El Càmping La Cerdanya es reserva el dret d’admissió i permanència. No s’admet l’entrada a qui tingui deutes pendents amb el càmping o hagin faltat a les normes en ocasions anteriors. El client que contravingui algun aspecte del reglament intern o general, serà convidat a abandonar el Càmping, juntament amb tota la unitat familiar,  sense dret de devolució dels dies ja abonats. 

Estem segurs que entendran els motius d’aquestes normes i que les respectaran. D’aquesta manera tots podran gaudir d’unes bones vacances i d’un bon servei per part de Cerdanya Ecoresort.

Acceptació Responsabilitat Covid-19


En compliment de l’article 46 de l’ordre SND/399/2020 del BOE del dia 9 de maig de 2020 l’informem de les restricions i mesures que la nostra empresa aplica per a fer front a la pandemia del Covid19:

– No es pot accedir a les instal·lacions del Cerdanya Ecoresort amb símptomes compatibles amb la Covid-19. En el cas de tenir simptomatologia durant la seva estada caldrà posar-ho immediatament en coneixement de la direcció i comunicar-ho al CatSalut al 061.(Veure normativa específica al final d’aquest document * )

– Cal mantenir en tot moment la distància de seguretat de 1-5-2m amb altres persones que no siguin de la seva unitat familiar i en el cas que no es pugui mantenir, serà obligatori l’ús de mascaretes.Serà obligatori l’ús de mascaretes per a tots els clients de sis anys en endavant, en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic de l’establiment, així com els seus espais a l’aire lliure, tot i que es pugui mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres (Ordre SND/422/2020, de 19 de maig).

– El client ha de respectar les marques o senyalitzacions que hi ha al terra en aquells punts d’atenció al client de l’establiment, de manera que respecti la distància mínima de dos metres entre persones.

– Cal netejar-se les mans amb aigua i sabó amb assiduïtat i almenys sempre abans d’entrar als menjadors i en sortir dels sanitaris públics. Tenim a disposició gel hidroalcohòlic en múltiples punts del Cerdanya Ecoresort així com vaporitzadors que poden omplir-se d’aigua amb ozó per a la seva utilització.

– Les nostres instal·lacions tindran restriccions d’aforament per tal d’evitar aglomeracions i poder respectar en tot moment la distància de seguretat entre persones. Per això hi ha serveis on cal reservar i en altres hi pot haver limitacions d’aforament temporals. En el nostre web hi trobaran tots els serveis que cal reservar.

– No està permesa l’entrada de visites externes dins del càmping.

– Només podrà assistir al mostrador de recepció una sola persona i caldrà respectar la distància de seguretat mentre esperin ser ateses.

– Cal mirar-se la nostra web abans de la seva arribada https://www.cerdanyaecoresort.com/mesures-reobertura/reobertura-camping/ on hi haurà les mesures concretes actualitzades d’aplicació durant la seva estada. L’excepcionalitat del cas ens comporta haver de revisar constantment els procediments per a assegurar la seva seguretat i la dels nostres equips

– Les piscines s’utilitzaran en franges horàries segons si el nombre del seu allotjament sigui parell o imparell. És obligatori l’ús de xancletes i de tovalloles.

– També tenen restricions d’horari i aformanent amb reserva necessària en el circuit Spa i el Miniclub el Follet Cerdà.

– Lamentem els inconvenients que els pugui ocasionar. Aquestes mesures són per la seva seguretat i en aplicació de les recomanacions de la Generalitat i de l’ICTE. El detall de totes les accions que tenim en compte tant per a treballadores com per a clientes, està recollit en el Pla de contingència que poden descarregar-se des de l’enllaç que els hem proporcionat més amunt.

– Per accedir a les nostres instal·lacions és imprescindible l’acceptació d’aquestes mesures. Ens pot enviar aquest document signat digitalment o bé signar-lo presencialment a la seva entrada.

El client, amb la seva signatura, accepta expressament totes les normes i condicions recollides en aquest document, com a requisit per a la formalització de la reserva per part de l’establiment i s’obliga al seu íntegre compliment.

Més informació a la web: https://www.cerdanyaecoresort.com/mesures-reobertura/pla-responsabilitat-covid19/

*Normes d’actuació davant casos positius (en investigació o confirmats) de Covid-19 a l’establiment *Redactades de conformitat amb el Check-list elaborat per CEHAT – ITH en base a l’Ordre SND/399/2020, del 9 de mayo del 2020, del Ministeri de Sanitat, a la guia publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i elaborada per l’ ICTE a petició de la Secretaria d’Estat de Turisme “Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARSCoV-2” i l’elaborat per HOSBEC “Guía HOSBEC para la reapertura post Covid-19 en alojamientos turísticos)

A.- Identificació i intervenció inicial.
Davant el mínim dubte que un client sofreixi símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19, el client ha de comunicar aquesta situació a l’establiment perquè s’apliqui el protocol específic per aquest cas.

A.1. Si un client allotjat comunica símptomes compatibles amb la malaltia:
• Es sol·licitarà el seu aïllament a la unitat d’allotjament fins a rebre instruccions per part dels serveis sanitaris.
• Es comunicarà la situació als guies en cas que es tracti d’un viatge organitzat.
• Es facilitarà atenció sanitària (telefònica o presencial) a la unitat d’allotjament, en coordinació amb els guies si escau.
• S’assegurarà que existeixi una valoració mèdica respecte al possible cas de COVID-19.
• Es comunicarà a tots els departaments de l’allotjament turístic, especialment els que puguin requerir accedir a la unitat d’allotjament (neteja, manteniment, i restauració), la situació d’aïllament de la unitat d’allotjament per a què s’apliquin els protocols específics d’actuació.
• Es facilitarà aquells mitjans que el client pugui requerir en relació amb la malaltia: termòmetre corporal, medicació…
• Mentre no hi hagi confirmació negativa, la persona quedarà en aïllament domiciliari i aplicarà les normes establertes pel Ministeri de Sanitat per a aïllaments domiciliaris:
– No sortir de la unitat d’allotjament
– Extremar normes d’higiene
– Ús de mascaretes quirúrgiques en presència d’altres persones a la unitat d’acampada.
• En cas de confirmació positiva, s’haurà d’estudiar la possibilitat de trasllat del client a un centre hospitalari o domicili particular en les condicions de seguretat que estableixen les autoritats sanitàries per a aquests casos de trasllat. De no ser possible, s’establirà, en col·laboració amb les autoritats sanitàries un protocol d’actuació segons el cas concret.
• En tot cas, recordem que l’establiment no té potestat per a retenir contra la seva voluntat a una persona en l’establiment o a la seva unitat d’acampada. Si el client (confirmat o sospitós de patir COVID-19) ja no està a l’establiment:
– Si és possible, bloquejar la unitat d’allotjament durant almenys una setmana.
– Aplicar, previ ús, protocol específic de neteja d’habitació de persones contagiada.

B.- Serveis de neteja, manteniment i alimentació.
Es desaconsella que cap empleat accedeixi a les habitacions afectades, sigui per a tasques de neteja o manteniment. En tot cas, haurà d’existir un registre de totes les persones que entren o surten de la unitat d’acampada.
Es facilitaran els mitjans necessaris als clients (o cuidadors) perquè es facin les pròpies tasques de neteja. Quan s’accedeixi als allotjaments amb persones contagiades o sospitoses, es requerirà que aquestes persones facin ús de mascareta.
B.1. Condicionament de la unitat d’allotjament.
A la persona afectada se li han de procurar els mitjans necessaris perquè realitzi l’autoaïllament en les millors condicions de confortabilitat i seguretat:
• En la mesura que sigui possible se li procurarà accés telefònic, internet i TV a la unitat d’allotjament.
• Haurà de disposar de ventilació natural a l’exterior. Es desconnectaran els sistemes de recirculació d’aire dins de la unitat d’allotjament, siguin sistemes centrals o individuals (ventiloconvectors).
• Disposarà de sabó, gel i tovalloletes desinfectants, així com de paperera amb tapa i bosses d’escombraries, i gots de plàstic.
• Es disposarà de lleixiu, paper i material de neteja per al bany i altres superfícies.
• Per a facilitar les tasques de neteja i desinfecció, es recomana retirar tot mobiliari i tèxtils prescindibles de la unitat d’allotjament.

B.2. Procediment de Neteja d’unitats d’allotjament amb persones contagiades o sospitoses d’estar-ho.
En el supòsit (recomanat) que la neteja es realitzi per part del propi client o persona cuidadora, es facilitaran mitjans i instruccions per a fer-ho. No obstant això, almenys una vegada a la setmana, personal de l’establiment procedirà a la neteja de la unitat d’allotjament seguint el protocol descrit anteriorment per a neteges després de check-out.
L’accés de personal de neteja a unitats d’allotjament de malalts o sospitosos es farà en condicions de màxima seguretat enfront del COVID-19:
• Ús de roba protectora d’un sol ús o rentable (bates, guants i màscara higiènica).
• Es mantindrà separació de 2 metres respecte a les persones afectades.
• No s’entrarà a la unitat d’allotjament afectada el carro de neteja.
• S’utilitzaran els protocols adequats de neteja i desinfecció equivalents als aplicats en el *check-out de clients.
• Es rebutjarà o desinfectarà després d’ús tot material usat en la neteja (baietes, pals de fregar, raspalls…), i es renovaran totes les solucions de detergents o desinfectants que hagin pogut ser utilitzades.
• A més, en aquesta tasca es farà ús de les *EPI (guants, màscara higiènica, capell i davantal d’un sol ús), i es disposarà gel hidroalcohòlic per al seu ús en finalitzar la tasca i retirar-se les *EPI. I en cas de tasques que generin esquitxades, usar ulleres o pantalles (protecció ocular) i davantals impermeables.
• Les EPI d’un sol ús s’eliminaran de manera higiènica (bossa de plàstic tancada) en finalitzar la tasca, les *EPI reutilitzables es desinfectaran adequadament.
• El personal que faci aquesta tasca ha de rebre capacitació addicional sobre aquest tema.
• Una vegada el client afectat abandoni l’establiment:
• La unitat d’allotjament, una vegada netejada, quedarà bloquejada per al seu ús per almenys una setmana.
• En cas de no poder complir aquest termini, es recomanem que se sotmeti a una desinfecció professional per empresa autoritzada a tal fi, i que s’inclogui neteja de filtres de l’equip de climatització.

B.3. Gestió de roba de llit i tovalloles.
El client col·locarà la roba de llit i tovalloles brutes en una bossa plàstica i la tancarà perquè el personal de l’establiment la retiri i substitueixi per roba neta. En cas de ser l’acompanyant o un empleat qui retiri aquesta roba, haurà de fer-ho amb guants, davantal i màscara, i evitant sacsejar aquesta roba. El personal de l’establiment encarregat de recollir la roba, la introduirà en una segona bossa identificada com a material contaminat perquè sigui manipulat pels serveis de bugaderia amb les EPIs adequades (mascareta higiènica i guants). La rentada de la roba es farà en cicle calent de 60 °C.

B.4. Gestió de residus.
El client disposarà les restes d’escombraries en bosses d’escombraries (bossa 1). Per a retirar-les, s’usaran guants amb els quals es tancarà la bossa i es col·locarà en una segona bossa (bossa 2) juntament amb els guants i altres residus generats en la unitat d’allotjament, la qual es deixarà al costat de la porta de sortida en dia i hora acordat amb l’establiment. El personal de l’establiment encarregat de la seva recollida els manipularà amb guants disposant-los en una tercera bossa (bossa 3) i es rebutjarà al contenidor de restes.

B.5. Reparacions a les unitats d’allotjament.
Per a accedir a les unitats d’allotjament que precisin de reparacions amb clients malalts que romanguin en el seu interior, el personal de manteniment s’haurà de protegir amb l’ús correcte d’EPIs (mascareta, bates i guants…), els quals es rebutjaran a la sortida de l’habitació i es rentaran o desinfectaran les mans. Si el malalt és a la unitat d’allotjament, es mantindrà una distància superior a dos metres.

B.6.- Servei d’aliments i begudes.
• A tots els clients que romanguin en els seus allotjaments en condicions d’aïllament per risc de contagi se’ls facilitarà el servei de menjar / begudes tenint en compte:
Que el menjar, dipositat en una safata sobre un carret quedi fora de l’allotjament i s’avisi al client perquè l’entri (el carret no ha d’entrar). Quan acabi, l’ha de deixar fora de l’estància.
La vaixella bruta i safata es manipularà amb guants, (els quals es rebutjaran després del seu ús) i es rentaran en rentavaixella.

1.C.- Normes per a la persona acompanyant.
En cas que la persona afectada convisqui amb una altra persona en la mateixa unitat d’allotjament (acompanyant), aquesta persona serà declarada “contacte estret” i s’aplicaran les següents normes:
• Si la unitat d’allotjament no disposa de dormitoris i condícies separades, en la mesura que sigui possible s’oferirà una unitat d’allotjament alternativa a aquesta persona cuidadora, el més pròxima possible a la primera.
• En la mesura que sigui possible, l’acompanyant haurà de romandre auto aïllada. Si surt, haurà de fer ús de màscara.
• Se li facilitarà a l’acompanyant, en el seu idioma, les normes per al maneig domiciliari de *COVID-19 del Ministeri Sanitat. En cas de no poder complir aquest termini, recomanem que se sotmeti a una desinfecció professional per empresa autoritzada a tal fi, i que s’inclogui neteja de filtres de l’equip de climatització.

Càmping parcel·la- Cerdanya EcoResort Pirineus