Normativa càmping

Reglement intern

Inici > Normativa càmping

NORMES COMPLEMENTÀRIES AL REGLAMENT INTERN (FECC) 

Les normes vigents són les exposades a recepció del càmping.

1) Dret d’admissió: El Càmping La Cerdanya es reserva el dret d’admissió i permanència. No s’admet l’entrada a qui tingui deutes pendents amb el càmping o hagin faltat a les normes en ocasions anteriors. El client que contravingui algun aspecte del reglament intern o general, serà convidat a abandonar el Càmping, juntament amb tota la unitat familiar,  sense dret de devolució dels dies ja abonats. 

 2) Registre d’entrada: El client ha de declarar, amb exactitud, en formalitzar el contracte o a la seva arribada: les persones, l’edat dels nens, la tenda o caravana, i la matrícula del vehicle. El client està obligat a registrar-se amb un DNI o Passaport vàlid i el de tots els seus acompanyants. Haurà de fixar-se la data màxima de sortida del càmping, perdent en aquesta data qualsevol dret sobre la parcel·la ocupada. És obligatori signar el contracte en el qual s’accepten les condicions i el reglament de règim intern. El titular de la fitxa d’inscripció serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i els seus acompanyants.

3) Menors: No s’admeten menors de 18 anys en el Càmping sense la presència d’un pare, mare o tutor. 

4) Animals domèstics: El client ha de declarar a la seva arribada si ve acompanyat d’animals i de quin tipus. L’accés a l’interior del restaurant, supermercat, sanitaris i piscina està prohibit. S’han de tenir sempre amb corretja, han d’anar acompanyats del seu propietari i tenir els papers legals en regla. Els propietaris de mascotes hauran de recollir els excrements de les mateixes. Queda prohibida l’entrada i permanència en el càmping d’animals que, manifestament, suposin un perill o causin molèsties als campistes. La direcció es reserva el dret d’admissió de les mascotes.

5) Emplaçament: L’acampador ha d’ocupar exclusivament la parcel·la o bungalow assignat i no utilitzar les places que l’envolten. 

6) Visites: Tota visita a clients del Càmping haurà de passar per la Recepció, identificar-se, assenyalar la parcel·la o client al que visita i pagar la tarifa corresponent si s’escau, independentment de la durada i el motiu de la visita. L’horari de visites és de 09:00 a 23:00 hores. 

7) Horaris: Els horaris dels serveis poden variar a criteri de la Direcció. La via oficial de comunicació d’horaris és la nostra web www.cerdanyaecoresort.com a l’apartat horaris i calendaris.

8) Prestació del servei: Qualsevol servei prestat pel càmping, sense que ho exigeixi la normativa turística vigent, té caràcter d’absoluta voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació totalment o parcial en qualsevol moment.

9) Pagaments i sortides en bungalow i parcel·la itinerant: Les estades es pagaran el dia de l’entrada. Hauran de quedar lliures a les 12:00h. A la sortida el client haurà de mostrar la factura a recepció i abonar els extres que tingui. L’hora d’entrada de les parcel·les és a partir de les 13h i dels bungalows des de les 16h.

10) Entrades: Per a clients de temporada no es podrà ocupar la parcel·la que se li ha assignat des de recepció fins que hagi signat el contracte i/o fet el pagament de la reserva. 

11) Circulació i estacionament de vehicles: Només es permet l’entrada d’un sol vehicle a la parcel·la. La circulació es limitarà a 5 km/h. Queda prohibit circular dins del recinte entre les 24:00h i les 08:00h.

12) Silenci nocturn: S’ha de respectar després de les 24:00h fins a les 08:00h. Tot aparell que pugui causar molèsties haurà de mantenir moderat el volum, així com el volum de les converses, a fi de respectar el descans dels altres acampadors. 

13) Neteja: El client està obligat a recollir les seves escombraries i dipositar-les en els recipients i contenidors de reciclatge distribuïts a tals efectes. A la seva sortida, les parcel·les han de quedar netes per poder ocupar-se novament. No es permet utilitzar les fonts públiques per a la higiene personal, rentat de vaixelles, vehicles, buidat de WC o altres. 

14) Piscina: Queda prohibit l’accés i ús de la piscina als menors de 12 anys que no vagin acompanyats d’un adult. S’hauran d’acatar les normes exposades a l’entrada. 

15) Responsabilitat: El Càmping La Cerdanya no es fa responsable dels danys que puguin produir-se com a conseqüència de robatoris, desperfectes o danys provocats per acampadors o passants,o mals usos o per certes condicions meteorològiques adverses i catàstrofes naturals.

16) Nevades:  Només és responsabilitat del càmping treure la neu dels vials principals i dels accesos principals. 

17) Tancament: Durant el mes de novembre el càmping tanca oficialment els seus serveis. En el cas que algún client vulgui accedir a les instal·lacions, ens haurà de contactar prèviament. 

18) Ocupació de la parcel·la: Segons la llei de càmping, només el 50% de la parcel·la pot ser ocupada. En el cas que la Direcció ho requereixi, l’acampador haurà d’enretirar els elements sobrants a càrrec seu.

19) Està totalment prohibit subarrendar.

20)  Foc i Barbacoa: D’entrada està permès fer foc en barbacoes però supeditat al pla ALFA de la Generalitat de Catalunya, es podria donar el cas de prohibicions temporals. No es pot fer mai foc directament al terra.

21) Medi ambient: Com a EcoResort animem als nostres clients a realitzar una tria selectiva dels residus i a emplaçar-los dins els contenidors adequats. Per a residus especials, demaneu informació a recepció. Esperem un consum responsable d’aigua i d’energia i el respecte de les plantes i animals que viuen en el càmping i en els seus voltants.

22) Missatgeria: el càmping no es responsabilitza de cap paquet que facin arribar a les instal·lacions així com cartes. Només en casos d’emergència s’intentarà contactar amb el client.

23) Material abandonat: Tot allò que es quedi instal·lat en una parcel·la o allotjament després de l’hora de sortida, sense permís de la recepció/direcció o després d’haver reclamat els seu pagament en dues ocasions, serà considerat abandonat. El personal del càmping ho retirarà i ho utilitzarà lliurement, sense cap responsabilitat en cas de pèrdua o que quedi malmès. 

24) En finalitzar o rescindir el contracte abans de la finalització de la temporada, el campista ens ho haurà de comunicar 2 mesos abans. I haurà de recollir  tota la brossa i deixar la parcel·la en plenes condicions per tornar a ser ocupada. 

25) Tancaments: El càmping comporta una filosofia de contacte amb la natura i de compartir l’espai que implica una convivència i una germanor. En conseqüència ens agradaria que les parcel·les no mantinguin cap mena de tancament entre una i l’altra.  No obstant això som conscients que l’ideal sempre està subjecte a circumstàncies i per això hem estandaritzat un sistema de valles que posem nosaltres sota petició i que són uns pals de fusta tractada sobre els quals es posen dues travesses de fusta. Ens agradaria que no hi hagués cap més tancament ja que això facilita tasques com ara la neteja de fulles però si el voleu tancar per dins, ho podreu fer a càrrec vostre, amb tanca de vímet o amb tanca vegetal sempre i quan no superi els 1,5 m d’alçada. En el cas que el tanqueu finalment fins a baix, serà responsabilitat del client treure les fulles fora de la parcel·la i depositar-les en un dels bidons habilitats o bossa.

26) Permisos: És responsabilitat del client tenir en vigència tots els permisos que exigeix la normativa, com per exemple, la revisió del gas, les instal.lacions elèctriques interiors, estufes, cuina, etc,  per tal que siguin vigents les assegurances. El càmping contracta una assegurança bàsica, que va per mòduls base  contractats amb els següents valors assegurats.

Cada Client és lliure de poder contractar més d’un mòdul bàsic, tan sols ens ho ha de comunicar.

Qui vulgui conèixer amb més detall la cobertura de riscos ( inclós i/o exclós ), li podem facilitar còpia del condicionat si ens la sol.licita a administracio del càmping.

Cada mòdul base inclou les següents quantitats assegurades :

  1. Caravanes : 4.808.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut:
  2. Mobil-Home : 9.015.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut.
  3. Casetes de Fusta : 6.010.- euros de Continent i 1.202.- euros de contingut.
  4. També tenim inclosa a la pòlissa la Responsabilitat Civil Obligatoria d’explotació per import de 150.000.- euros, amb una franquicia de 150,00.- euros en danys materials per a cada sinistre.
  5. Tenim contractada la rotura de vidres fins a 3.005.- euros.

Cada client (campista), pot contractar pel seu compte l’assegurança pels valors que consideri oportuns. L’únic que ens haurà de facilitar còpia de la mateixa amb certificat de la companyia asseguradora com tal està vigent i al corrent de pagament. I sobretot com tal ha contractat una pòlissa de Responsabilitat Civil per un import mìnim de 150.000.- euros.

27) Obra: Qualsevol modificació o obra en la seva parcel·la s’ha de comunicar per escrit a la propietat, a fi i efecte perquè pugui ser avaluada i si és el cas autoritzada.

Càmping parcel·la- Cerdanya EcoResort Pirineus